لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی فلورایدنراپی

پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان
دندانپزشکی کودکان

جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان

جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان با آموزش به کودک برای داشتن عادات بهداشتی در مراقبت از دهان میسر می باشد. در نتیجه، علاوه بر اطمینان